جامعه ایمن چیست؟

جامعه ای که برنامه مستمرو دراز مدت پیشگیری از آسیب ، برای کلیه سنین ، هر دو جنس زن و مرد ، همه محیطها وموقعیتها با تاکید بر گروه ها ومحیطهای آسیب پذیر و پرخطر در آن انجام میشود .

تعریف جامعه ایمن :

جامعه ای که برنامه مستمرو دراز مدت پیشگیری از آسیب ، برای کلیه سنین ، هر دو جنس زن و مرد ، همه محیطها وموقعیتها با تاکید بر گروه ها ومحیطهای آسیب پذیر و پرخطر در آن انجام میشود .

این جامعه متشکل از مجموعه ای از سازمانهای دولتی ، غیر دولتی ، بین المللی ، مردمی و خصوصی است که در کنار هم به طور مشارکتی فعالیت میکنند . این برنامه به طور مداوم فراوانی و علل آسیبها را مستند سازی نموده و با شاخصهای از پیش تعیین شده ارزشیابی میگردد ودر این راستا همکاری های محلی،  ملی و بین المللی را نیز ترغیب مینماید .

تاریخچه شبکه جهانی جوامع ایمن :

در سال 1979 در اجلاس آلماتای قزاقستان از اتحاد جماهیر شوروی سابق ، سلامتی به عنوان حق اولیه بشر به رسمیت شناخته شد وکشورهای عضو سازمان ملل متحد ، متعهد به تامین سلامتی برای همه افراد بشر شدند .در سال 1989 در اجلاس سوئد به واژه سلامتی ، ایمنی هم افزوده شد وایمنی در کنار سلامتی به عنوان حق اساسی بشر به منشور قبلی اضافه گردید.در همان سال الگوی جامعه ایمن به عنوان رویکرد به ایمنی مورد توافق قرار گرفت و شهر فالکو پینک سوئد نمونه موفق این الگو بود .در سال 1991 اولین کنفرانس جهانی جوامع ایمن در شهر استکهلم سوئد برگزار ولوح ایمنی وجامعه ایمن به اولین شهر ایمن دنیا (فالکوپینگ ) اهدا شد . تا کنون بیش از 160 شهر دنیا موفق به کسب لوح جامعه ایمن شده اند .عضو جدید  شبکه جهانی جامعه ایمن در حقیقت فرآیندی را شروع کرده است تا از طریق آن با کمک (علمی ،فنی ، مالی و .... ) جوامع ایمنی که این مسیر را طی کرده اند ،  هرچه زودتر به 7 شاخص تعیین شده دست پیدا کند و به آرمانهای جامعه ایمن نزدیک شود .

اعطای عضویت، به معنی تایید نقطه آغازین تلاش برای ارتقای ایمنی در جوامعی است که مشغول ارزیابی و تقویت ایمنی و سلامت خود به عنوان  اعضای جوامع ایمن هستند .

 ضرورت ایجاد جامعه ایمن :

آثار روحی ، جسمی و نیز اقتصادی به جا مانده از حوادث و آسیبها ،که اولین علت مرگ در گروه سنی جوان و فعال جامعه (زیر 40 سال) میباشد ، خانواده فرد و افراد متعدد دیگری را متاثر خواهد کرد واز اینرو ممکن است خسارتهای جبران ناپذیر دیگری را نیز بهمراه داشته باشد و تاثیر این خسارتهایثانوی نیز گریبانگیر افراد ثانوی دیگری گردد و الی آخر .پس منطقی است که بر مبنای برنامه و الگویی علمی، ضمن پیشگیری از وقوع حادثه ، بتوانیم آسیبهای ناشی از آن را  در حد امکان کاهش دهیم .

آیا حوادث، وقایعی غیر قابل پیش بینی و کنترل هستند ؟

حوادث و آسیبها به دو گروه ناشی از بلایای طبیعی (خارج از خطاهای انسانی)و ناشی از خطاهای انسانی تقسیم میشوند .

ایجاد حوادث گروه اول (بلایای طبیعی ) تقریبا و در حال حاضر خارج از کنترل بشر است و در هنگام اتفاق ، باید بتوان در اسرع وقت تمهیدات پیش بینی شده را اجرا کرد تا بیشتر در امان بمانیم( مانند زلزله که در صورت وقوع باید به محل امن برویم ) .

اما در خصوص حوادث ناشی از گروه دوم که با دخالت انسان حادث میگردند ، در حد بسیار بالایی میتوانند در کنترل بشر قرار گیرند و از شر آسیبهای آنها در امان باشیم( مثلا با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ، استفاده از کلاه ایمنی کارگران ساختمانی وپرهیز از رفتارهای پرخطر و.... ) .

مدل جامعه ایمن :

برنامه پیشگیری از حوادث با مدل جامعه ایمن ، در حقیقت برنامه ای است که میتوان با استفاده از آن با مشارکت شهروندان ، مدیران شهری و سازمانهای مسئول  تامین ایمنی شهروندان که با مدیریت شهری بخشهای مختلف کشور اجرا میگردد ،  ضمن پیشگیری از حوادث و آسیبها ، احتمال وقوع و شدت احتمالی آسیبهارا در حد امکان کاهش داد و نیز تمهیداتی در جهت بازتوانی سریع و سهل تر فرد آسیب دیده در نظر داشت .

عکسهای این خبر
کلیپ ها