نمونه هایی از اشتباهات رایج در اجرای دودکش وسایل گاز سوز

اجرای نادرست دودکشهای وسایل گاز سوز باعث بروز حوادث ناگوار برای بهره برداران از وسایل گازسوز می گردد.  برای این منظور نمونه هایی از اشتباهات رایج در اجرای دودکش وسایل گاز سوز در تصاویر زیر ارائه شده است.

 

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها